چهارشنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۹

سازمان ملل برای هشتمين سال پياپی نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کرد
روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل قطع‌نامه‌ مصوب کميته سوم مجمع عمومی درباره نقض حقوق بشر ايران را با رای مثب ۸۰ کشور تصويب کرد.
در اين قطع‌نامه از مجازات‌های غيرانسانی و بر خلافا پادمان‌های بين‌المللی همچون مجازات شلاق‌ زدن، سنگسار و قطع عضو به ‌شدت انتقاد شده است. اين قطعنامه با اشاره به محدوديت‌های شديد در مورد آزادی انديشه و آزادی دين در ايران بازداشت‌های خودسرانه و همچنين احکام زندان دراز مدت را برای زندانيان عقيدتی مورد انتقاد قرار داده است.

مجمع عمومی همچنين به افزايش مستمر مجازات اعدام هشدار داده و اعدام کرده که مجازات‌های اعدام در ملا عام و سنگسار بر خلاف استانداردهای شناخته شده بين المللی است.

مجمع عمومی اجرای احکام اعدام برای جوانان که در حين ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند را نيز به شدت محکوم کرده است.

نابرابری جنسيتی فراگير و خشونت عليه زنان در ايران نيز در اين قطع‌نامه محکوم شده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای هشتمين سال پياپی است که دولت ايران را به خاطر نقض گسترده حقوق بشر محکوم می‌کند.

اين قطعنامه ماه گذشته در کميته‌ی سوم مجمع عمومی، موسوم به «کميته حقوق بشر» تصويب شده بود. پيش‌نويس اين قطعنامه توسط نماينده‌ی کانادا به کميته سوم ارائه شده بود که با رای مثبت ۸۰ کشور به تصويب رسيد. ۵۷ کشور نيز رای ممتنع و ۴۴ کشور رای منفی به آن دادند.

هیچ نظری موجود نیست: