چهارشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۵

خرس و کلاغ

خرسی و کلاغی سوار هواپيما شده بودند.
هواپيما همينکه از باند فرودگاه به پرواز در آمد ؛ کلاغه زنگ بالای سرش را فشار داد .
مهماندار آمد و گفت : فرمايشی داشتين ؟؟
کلاغه گفت : نه ! همينطوری دلم خواست زنگ بزنم !
چند دقيقه ای گذشت ؛ کلاغه دوباره زنگ بالای سرش را فشار داد.
مهماندار آمد گفت : فرمايش ؟؟
کلاغه گفت : نه ! کاری ندارم ؛ همينطور خوش خوشانم شد ؛ گفتم زنگی بزنم !
مهماندار نگاه خشماگينی به کلاغه انداخت و راهش را کشيد و رفت

چند دقيقه ای گذشت . خرسه که شاهد ماجرا بود با خودش گفت : چطور است ما هم زنگی بزنيم ؟ اين بود که دستش را گذاشت روی دکمه و زنگ را به صدا در آورد .
مهماندار از راه رسيد و گفت :
فرمايشی داشتين ؟؟
خرسه گفت : نه ! همينطور خوش خوشانم شده بود و خواستم زنگی بزنم

مهماندار ؛ گوش آقا خرسه را گرفت و خواست از پنجره هواپيما بيندازدش بيرون
خرسه ؛ به ندبه و خواهش و استغاثه افتاد که : بخدا غلط کردم ؛ به گور پدرم و هفت پشتم خنديدم ؛ قول ميدم که ديگه از اين غلط های زيادی نکنم

کلاغه که شاهد قضيه بود در آمد به خرسه گفت : آخه مرد حسابی ؛ تو که بال پرواز نداری غلط ميکنی از اين کار ها ميکنی

حالا حکايت آقای احمدی نژاد و مناقشه ايشان با امريکاست .
من هر وقت سيمای دوست داشتنی آقای احمدی نژاد را توی تلويزيون می بينم بياد همين خرسه می افتم . می ترسم طفلکی سر آخر هم چوب را بخورد هم پياز را

سه‌شنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۸۵

تا وقت هست راحت بکش

" مقام عظماي ولايت "


سيف الدين محمد فرغانی ؛ شاعر و عارف عصر مغول ؛ خطاب به آدمکشان و خونخواران مغول شعری سروده است که گويی حرف و سخن امروز ماست


هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد
هم رونق زمان شما نيز بگذرد
وين بوم محنت ؛ از پی آن تا کند خراب
بر دولت آشيان شما نيز بگذرد
باد خزان نکبت ايام ناگهان
بر باغ و بوستان شما نيز بگذرد
آب اجل که هست گلوگير خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد
چون داد عادلان به جهان در وفا نکرد
بيداد ظالمان شما نيز بگذرد
در مملکت چو غرش شيران گذشت و رفت
اين عو عوی سگان شما نيز بگذرد
بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت
هم بر چراغدان شما نيز بگذرد
زين کاروانسرای بسی کاروان گذشت
ناچار کاروان شما نيز بگذرد
بر تير جورتان ز تحمل سپر کنيم
تا سختی کمان شما نيز بگذرددوشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۵

آ يت الله بوش دعا مى خواند

آقا ى بوش ، ولى فقيه امريكا !! امروز صبح ، آ مده بود جلوى دوربين تلويزيون و ميگفت : من هر روز صبح ، قبل از اينكه به كا خ سپيد بيا يم ، به در گا ه خدا دعا ميكنم و از خد ا ميخو ا هم كه هم مر ا ارشا د كند ، و هم به من بينش بيشترى بدهد
اينكه دعا ى آ قا ى بوش مستجا ب ميشود يا نه ، سئوالى است كه با يد از مردم امريكا پرسيد . اما شما هم ميدانيد که ايشان چه احمق جنگ آوري هستند در زمان جنگ هم ديديم هر چه شرق و غرب عا لم, داد و هوا را ه اندا خت بلكه اين آ قا ى بوش را از خر شيطا ن پيا ده كنند ، به كسى محل سگ نداد و بازم کار خودش رو کرد و نه آ قا ى بوش بيدى است كه از اين با د ها بلرزد
راستش ،بنده،بعنو ا ن يك آ دميز ا د مسلما ن متقى !! (چرا داريد ميخنديد ؟؟ بما نميآ يد مسلما ن متقى با شيم ؟ ) و يك بنده خداى پا ي بند به اصول مقدس مذهب شيعه ى اثنى عشرى !!! هر چه دا د وقا ل را ه اندا ختيم و گلوى ما ن را پا ره كرديم كه " آقا ! جنگ نكنيد !! جنگ خوب نيست والله ! " ديديم هيچكس براى دا د و قا ل ها يما ن تره هم خورد نميكند و هيچكس هم نمى گويد : عمو خرت به چند ؟؟
ما نده بوديم معطل كه جنگ بالاخره خوب است يا نه ؟ كه خدا خدا يى كرد و مجمو عه اى از فرما يشا ت اما م خمينى رهبر سا بق مستضعفا ن جها ن ! به دست ما ن رسيد و فهميديم كه نه تنها جنگ ، زحمت و مصيبت نيست ، بلكه رحمت و بركت و نعمت است
و خداوند سبحا ن ، فقط اينگونه نعما ت الهى را براى بندگا ن خا لص و خلص اش ميفرستد نه براى ملت ها ى دهرى مذهب و دمدمى مزاج كا فر
اما م خمينى ، در مرا سم دهه فجر ، در چها ردهم بهمن 1363، در با ره ى جنگ چنا ن فرما يشا تى فرموده اند كه آدم زهر ه اش آ ب ميشود .ايشا ن ميفرما يند : " قر آن ميگويد : بكشيد . بزنيد . حبس كنيد . شما فقط همان طرفش را گرفته ايد كه به اصطلا ح شما رحمت است . اينها رحمت نيست .مخا لفت با خدا ست . امير المومنين اگر قرار بود مسامحه كند ، شمشير نمى كشيد تا هفتصد نفر را يك دفعه بكشد . با محا كمه و زندا ن كا ر درست نمى شود و اين عوا طف كودكا نه بر قا نون خرد نيست
اما م خمينى در مرا سم ديگرى ، بمنا سبت تولد پيا مبر اسلا م در سى ام آذر 1363، تاكيد ميفرما يند كه : " مذهبى كه جنگ در آ ن نيست نا قص است !! اگر به حضرت عيسى سلا م الله عليه ، هم مهلت ميدا دند ، به همين ترتيب عمل ميكرد كه حضرت موسى سلام الله عليه عمل كرد .اين اشخا صى كه گما ن ميكنند كه حضرت عيسى اصلا سر اين كا ر ها را ندا شته و فقط يك نا صح بوده است ، اينها به نبوت حضرت عيسى لطمه وارد ميكنند ! برا ى اينكه پيغمبر شمشير دا رد . جنگ دارد . جنگ ميكند مردم را نجا ت بدهد
هما نطور كه اما م ها ى ما همه جندى ( سربا ز ) بودند . با لبا س سربا زى به جنگ ميرفتند
همه آدم ميكشتند . آنها يى كه ميگويند اسلا م دين جنگ نيست و اسلا م نبا يد آدمكشى بكند ، اسلا م را نمى فهمند
قر آ ن ميگويد جنگ جنگ ! يعنى كسا نى كه تبعيت از قر آن ميكنند با يد آنقدر به جنگ ادا مه دهند تا فتنه از عا لم بر داشته شود .جنگ يك رحمتى است برا ى تما م عا لم ! و يك رحمتى است از جا نب خدا وند برا ى هر ملتى در هر محيطى كه هست . شما چرا هى آيا ت رحمت را در قر آ ن مى خوا نيد و آ يا ت قتا ل را نمى خوانيد ؟؟؟ "
آقا ! ما تا همين ديروز مخا لف جنگ و آدمكشى و اين حرف ها بوديم ،اما بعنوا ن يك مسلما ن متقى !! و يك شيعه ى تما م عيا ر دوازده اما مى !! از روزى كه اين فرما يشا ت اما م خمينى را خوا نده ايم ، اصلا خودما ن نه تنها يك پا جنگ طلب شده ايم ، بلكه همه آشنايان و يك عده بر و بچه ها ى ديگر را كه مثل خود ما شيعه ى اثنى عشرى هستند و به اما م خمينى اقتدا ميكنند ، تهييج و تشويق كرده ايم كه همرا ه ما شمشير بردارند و همپا ى آقا ى بوش ولى فقيه امريكا !! شمشير بزنند تا نسل هرچه منا فقين و صدا ميا ن و دهريون و ملحدا ن و مشركا ن و شمريون و يزيديون و .......از روى زمين بر دا شته بشود .كجا ييد آقا شما ؟؟ مذهبى كه جنگ در آن نيست نا قص است آ قا
خدمت برا درا ن عزيز حزب اللهى عرض ميكنم كه ترا به خدا نيا ييد به من بد و بيرا ه بگوييد كه اى .....فلا ن فلان شده ، چرا اينقدر پرت و پلا ميگويى ؟؟!! به دستا ن بريده ى حضرت ابوالفضل ، اينهايى را كه نوشتم عينا از گفته ها ى اما م خمينى است و اگر فحش و بد و بيراهى ميخواهيد بدهيد نثا ر آن مرحوم بفرما ييد نه من بيچا ره كه گنا هى جز نقل فرما يشا ت آن اما م مظلوم !! ندارم