سه‌شنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۸۵

تا وقت هست راحت بکش

" مقام عظماي ولايت "


سيف الدين محمد فرغانی ؛ شاعر و عارف عصر مغول ؛ خطاب به آدمکشان و خونخواران مغول شعری سروده است که گويی حرف و سخن امروز ماست


هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد
هم رونق زمان شما نيز بگذرد
وين بوم محنت ؛ از پی آن تا کند خراب
بر دولت آشيان شما نيز بگذرد
باد خزان نکبت ايام ناگهان
بر باغ و بوستان شما نيز بگذرد
آب اجل که هست گلوگير خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد
چون داد عادلان به جهان در وفا نکرد
بيداد ظالمان شما نيز بگذرد
در مملکت چو غرش شيران گذشت و رفت
اين عو عوی سگان شما نيز بگذرد
بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت
هم بر چراغدان شما نيز بگذرد
زين کاروانسرای بسی کاروان گذشت
ناچار کاروان شما نيز بگذرد
بر تير جورتان ز تحمل سپر کنيم
تا سختی کمان شما نيز بگذردهیچ نظری موجود نیست: