شنبه، تیر ۲۴، ۱۳۸۵

فلکزدگي از نوع ايراني


اين عکس در بيمارستانی در نظر آباد کرج گرفته شده است . کاشکی آقايان آيات عظام و علمای اعلام و حجج اسلام !!! ؛ که خودشان را جانشين خدا بر روی زمين ميدانند ؛ بجای تلاش برای مسلمان کردن مسيحيان و يهوديان و ملحدان ؛ و بجای اينکه ميليونها دلار از پول اين ملت فلکزده و خوشباور و ساده دل را به جيب ابو جمال ها و ابو حمار ها و ابو کمال ها بريزند ؛ فکری هم به حال فلکزدگان ايرانی ميکردند تا خلايق بيچاره مجبور نشوند کليه و ديگر اعضای بدن شان را بفروشند

شنبه، تیر ۱۷، ۱۳۸۵

چرا کسي از نقده و کشته شدگانش حرف نميزند

چهل روز از وقايع نقده که طي آن چهار نفر از اهالي اين شهر کشته و بسياري مجروح شدند ميگذرد
ولي هيچ کس از نقده سخن نميگويد