سه‌شنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۸۴

عطر ياسمن

تعصب و خشونت استبدادی ؛ در طول تاريخ و در سراسر جهان ؛ هيچگاه حضور روشنگر شاعران و انديشمندان و آزادگان ؛ و اساسا بهتر است بگويم "تفکر "را تاب نياورده است
در وطن ما روشنفکران و متفکران و اهل خرد ما ؛ همواره در موقعيتی زيسته اند که می شود گفت موقعيتی فاجعه آميز بوده است و شايد به همين دليل است که ما هيچگاه آن دريا دلی را نداشته ايم که با فرهنگ مان ؛ با دين مان ؛ با سنت های مان ؛ و با مرده ريگ پيشينيان در افتيم
وقتی تاريخ ايران را ورق می زنيم و افق های خونين وطن مان را به نظاره می ايستيم ؛ با حافظ عزيز همصدا می شويم که
از اين سموم که بر طرف بوستان بگذشت
عجب که بوی گلی مانده است و عطر ياسمنی

ديشب خواندن کتابي ارزشمند از زنده ياد محمد مختاري به نام "چشم مرکب "که همچون کتاب ديگرش " انسان در شعر معاصر " به باز خوانی فرهنگ می پردازد به پايان رساندم,اگرچه نقطه عزيمت هر دو کتاب " شعر " است ؛ اما چشم انداز هر دو ؛ درک مبانی و مظاهر ذهنيت و معرفت گذشته و اکنون ماست
در اين کتاب چگونگی نو انديشی و نو ذهنی معاصر و فاصله گيری از ساخت های استبدادی مورد بررسی قرار گرفته است
خواندن اين کتاب را به همه شما توصيه می کنم

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دنيا نشانه هاي ما را
در حول و حوش غفلت خود ديده است و چشم پوشيده است
Nooshin