چهارشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۹۱

اگر دو گاو داشته باشيد ....

در هندوسنان :
شما دو گاو داريد
آنها را پرستش می کنيد

* در روسيه :
شما دو گاو داريد
آنها را می شماريد و می بينيد گاوهای شما پنج تاست . دوباره می شماريد می بينيد چهل و دو تاست . برای بار سوم ميشماريد می بينيد هفده تاست . سر انجام شمارش گاوها را رها می کنيد و يک بطری ديگر ودکا باز می کنيد .

*در پاکستان :
شما هيچ گاوی نداريد . اما ادعا می کنيد که گاوهای هندی مال شماست . از امريکا می خواهيد تا بشما کمک اقتصادی کند . از چين می خواهيد بشما کمک نظامی بدهد . از انگلستان هواپيماهای جنگی می خواهيد . از ايتاليا ماشين آلات می خواهيد .از آلمان تقاضای دريافت تکنولوژی می کنيد . از فرانسه زير دريايی می خواهيد . از سويس وام می گيريد . روسيه به شما دارو می دهد . از ژاپن وسايل يدکی می خواهيد . گاو ها را می خريد و مدعی ميشويد که جهان به شما پشت کرده است !

* در امريکا :
شما دو گاو داريد
يکی از گاو ها را ميفروشيد و آن گاو ديگر را واميداريد تا به اندازه چهار تا گاو شير بدهد . وقتی گاو شما ميميرد شما ملت های ديگر را مورد ملامت و سر زنش قرار ميدهيد و برای نجات جهان ! و بدست آوردن گاوها يک جنگ تمام عيار راه می اندازيد .

* در فرانسه :
شما دو گاو داريد
دست به اعتصاب می زنيد زيرا خواهان آن هستيد که سه تا گاو داشته باشيد .

* در آلمان :
شما دو گاو داريد
آنها را طوری باز آفرينی می کنيد که صد سال عمر کنند و در ماه فقط يکبار غذا بخورند .

* در انگلستان :
شما دو گاو داريد
اما هر دو تای شان بيمارند ( mad cows )

* در ايتاليا :
شما دو گاو داريد اما نمی دانيد گاو های تان کجاست
بی خيال می شويد و ميرويد استراحت می کنيد .

* در سويس :
شما پنجهزار تا گاو داريد اما هيچکدام شان مال شما نيست . شما فقط حق البوق چريدن گاوها را می گيريد .

* در ژاپن :
شما دو تا گاو داريد
کاری می کنيد که جثه گاو ها تان ده برابر کوچک تر بشود و بيست برابر گاوهای معمولی شير بدهد . شما بعدا کارتون های زيبايی از گاو ها توليد و به سراسر جهان صادر می کنيد .

* در چين :
شما دو تا گاو داريد
سيصد نفر گاوهای تان را خشک و تر می کنند .شما مدعی ميشويد که در مملکت شما بيکاری نيست و ميزان توليد سيصد برابر شده است و هر کس هم از تعداد واقعی گاوها گزارشی بدهد دستگير و زندانی خواهد شد .

* در اسراييل :
شما اصلا گاوی نداريد
گاوهای فلسطينی ها را می گيريد و از تورات هم دليل و برهان ميآوريد که اين گاوها از نخستين روز خلقت عالم مال شما بوده است .

* در ايران :
شما دو تا گاو داريد
يکی را رهبر مملکت ميکنيد و آن ديگری را رييس جمهور !!!

هیچ نظری موجود نیست: