شنبه، تیر ۱۸، ۱۳۹۰

زندگی تاسف آور معتادان در بندرعباس

سخنان یک معتاد با مسئولین کشورهیچ نظری موجود نیست: