شنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۹

معجزه

یکی به احمد کسروی گفته بود که آقا جان شما دیگر دارید همه چیز را منکر می شوید. کسروی گفت مثلاً چه چیزی را؟ گفت مثلاً معجزات پیامبر اسلام را. گفت مثلاً کدام معجزه را؟ گفت همان که با سوسمار حرف زد! گفت خوب با چه زبانی با سوسمار حرف زد؟ گفت با…زبان عربی. گفت مرد حسابی این که می شود معجزه سوسمار، پیامبر که خودش عرب بود.

هیچ نظری موجود نیست: